wyszukiwanie zaawansowane
Koszyk Koszyk Twój koszyk jest pusty ...
Strona główna » Regulamin

Nasze Hity

1234

Producenci

Regulamin

Regulamin platformy internetowej www.hurtchemiczny.com.pl

I. Postanowienia ogólne

 1. Właścicielem niniejszej platformy internetowej jest Ejnułłach Mamiedow prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą pod nazwą Arka Chemia Mamiedow E. zarejestrowaną w Błoniu 05-870, ul. Traugutta 2, NIP 5291004487 (dalej zwaną: Arka Chemia)
 2. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z platformy internetowej dostępnej pod adresem www.hurtchemiczny.com.pl
 3. Informacje o Towarach podane na platformie internetowej, w szczególności ich opisy, zdjęcia oraz ceny nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 4. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej platformy internetowej www.hurtchemiczny.com.pl pobrać go oraz sporządzić jego wydruk.
 5. Platforma internetowa dedykowana jest tylko i wyłącznie sprzedaży B2B, oznacza to, iż właściciel platformy internetowej dokonuje sprzedaży fakturowej klientom określonym rozdziale II pkt. 1 Regulaminu.
 6. Przedmiotem działalności platformy internetowej jest przede wszystkim sprzedaż środków czystości, akcesoriów do sprzątania oraz artykułów higienicznych.
 7. Usługi oferowane przez Arka Chemia dostępne są na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Możliwość realizacji zamówienia określana jest na podstawie deklarowanego miejsca dostawy.
 8. Zakazuje się korzystającemu z witryny poprzez dostarczania treści o charakterze bezprawnym, a także dokonywania bez zgody Arka Chemia jakiejkolwiek ingerencji w treści zawarte w Hurtowni.
 9. Arka Chemia ma prawo powierzyć wykonywanie bieżącej obsługi witryny we własnym imieniu podwykonawcy, bez informowania o tym Klientów.

 

II. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Klient – Klientem może być tylko i wyłącznie przedsiębiorca tzn. osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą. Oznacza to, że zakup Towarów na niniejszej platformie internetowej związany jest z wykonywaną przez Klienta działalnością gospodarczą. Obowiązkiem każdego nowego Klienta jest podanie Nip-u firmy podczas dokonywania rejestracji Konta na platformie internetowej.
 2. Cena – wyrażona jest w złotych polskich, cena produktu podawana jest jako cena netto oraz jako cena wraz z podatkiem VAT (cena brutto). Podane przy produktach ceny nie obejmują kosztów przesyłki.
 3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach hurtowni internetowej www.hurtchemiczny.com.pl
 4. Hurtownia internetowa (Hurtownia) – platforma internetowa dostępna pod adresem www.hurtchemiczny.com.pl.
 5. Towar – produkty prezentowane w Hurtowni internetowej.
 6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta za pośrednictwem niniejszej platformy internetowej pomiędzy właścicielem Hurtowni, a Klientem.
 7. Zamówienie – rozumiane jest jako akceptacja przez Klienta oferty Arka Chemia przy wykorzystaniu mechanizmów Hurtowni, poprzedzone akceptacją wyboru towarów oraz wyborem formy płatności oraz formy dostawy.
 8. Konto – indywidualnie stworzone konto dla Klienta, które ściśle powiązane jest z Nip -em Klienta. Na jeden Nip może być zarejestrowane tylko jedno konto.

III. Zasady korzystania z Hurtowni

 1. Klienci nie mogą umieszczać treści sprzecznych z dobrymi obyczajami lub zasadami współżycia społecznego, w szczególności nie mogą umieszczać treści naruszających prawa osób trzecich, w tym ich praw autorskich i dóbr osobistych.
 2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz zaakceptowaniu Regulaminu.
 3. Klient zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić Arka Chemia o:
  1. zmianie danych adresowych firmy
  2. zmianie adresu dostawy
  3. zmianie danych kontaktowych firmy
  4. fakcie utraty statusu czynnego podatnika Vat
  5. zakończeniu prowadzenia działalności, zmiany formy prowadzonej działalności gospodarczej oraz wszelkich innych istotnych zmianach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.
 4. W przypadku gdy Klient nie poinformuje Arka Chemia o informacjach wskazanych powyżej, ponosi wszystkie ujemne konsekwencje z tym związane, łącznie z kosztami powtórnej wysyłki towaru oraz przechowania towaru jeśli będzie to konieczne.
 5. Arka Chemia może pozbawić Klienta prawa do korzystania z Hurtowni, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Hurtowni, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
  1. podał w trakcie rejestracji dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
  2. dopuścił się za pośrednictwem Hurtowni naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów Hurtowni,
  3. dopuścił się innych zachowań, które są sprzeczne z prawem lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet, a także zachowania godzące w dobre imię Arka Chemia.
 6. Zdjęcia produktów są przykładowe i służą wyłącznie ich prezentacji. Zdjęcia i opisy umieszczane pod poszczególnymi produktami dostarczane są przez producentów, dystrybutorów lub są własnością Hurtowni. Arka Chemia dołoży wszelkich starań, aby opisy oraz zdjęcia produktów odpowiadały rzeczywistości. Różnice między rzeczywistą szatą graficzną produktu, a jego zdjęciem na platformie internetowej nie może być podstawą reklamacji i zwrotu zakupionego towaru.
 7. Hurtownia dokłada wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo danych w ramach platformy internetowej oraz by system działał w sposób ciągły i poprawny.
 8. Wypełnienie formularza w celu założenia Konta na niniejszej platformie internetowej jest równoznaczne z wyrażeniem chęci współpracy z Arka Chemia.
 9. Upusty specjalne nie mogą być łączone z programami rabatowymi i innymi promocjami dostępnymi w Hurtowni.

IV. Współpraca między Klientem, a Arką Chemia

 1. Arka Chemia zastrzega, że nie każde Konto musi zostać aktywowane, tylko przedsiębiorcy prowadzący dalszą odsprzedaż mogą być Klientami Hurtowni.
 2. Klienci zobowiązani są do dokonywania zakupu co najmniej raz na kwartał, w innym wypadku ich Konto zostanie zamrożone. Oznacza to, że Klient nie będzie mógł zalogować się na swoje Konto.
 3. Arka Chemia informuje, że jeżeli Klient nie zgadza się z powyższą polityką firmy może korzystać z usług innych platform internetowych firmy Arka Chemia, gdzie nie obowiązuje minimum składania Zamówień w kwartale.
 4. Istnieje możliwość, aby zamrożone Konto zostało przywrócone i stało się znów aktywne. W takim wypadku należy wysłać maila z prośbą o ponowną aktywację Konta na adres mailowy biuro@hurtchemiczny.com.pl. Informujemy, iż powyższa decyzja jest decyzją uznaniową i podejmowana jest przez Arka Chemia.
 5. Klient, który został pozbawiony prawa do korzystania z Hurtowni, albo jego konto zostało zamrożone, nawet jeśli dokona powtórnej rejestracji, jego Konto nie zostanie aktywowane.
 6. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną z Arka Chemia zostaje zawarta z chwilą skutecznego przesłania Arka Chemia przez Klienta prawidłowo wypełnionego formularza rejestracyjnego i rejestracji Konta (Rejestracja). Umowa zostaje zawarta na czas nieoznaczony.
 7. Klient  rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez usunięcie Konta. Klient może usunąć konto w dowolnym momencie kierując taką informację do Arka Chemia (e-mail: biuro@hurtchemiczny.com.pl). W przypadku usunięcia Konta wszystkie dane zostaną usunięte, za wyjątkiem danych niezbędnych do procesu reklamacji i obsługi ewentualnych roszczeń, które będą przechowywane do czasu upływu okresów przedawnienia roszczeń wynikających w szczególności ze zrealizowanych zamówień.
 8. W przypadku uporczywego naruszania Regulaminu przez Klienta, umowa może zostać rozwiązana przez Arka Chemia za wypowiedzeniem, z zachowaniem siedmiodniowego terminu wypowiedzenia.
 9. Arka Chemia zastrzega sobie prawo do przesyłania Klientowi, na rzecz którego świadczy usługę, informacje technicznych oraz systemowe dotyczące funkcjonowania Hurtowni, niestanowiące informacji handlowej w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

V. Warunki założenia konta na platformie internetowej

 1. Arka Chemia zastrzega sobie możliwość wykasowania bądź nie zarejestrowania Konta Klienta jeśli podał on nie prawdziwe dane, bądź nie prowadzi działalności gospodarczej.
 2. Rejestracja na platformie wymaga wypełnienia formularza danymi zgodnymi z prawdą.
 3. Hasło do Konta oraz login mają charakter poufny i nie mogą być udostępnione osobą trzecim.
 4. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie działania podejmowane za pomocą jego Konta, za treść podanych przez siebie danych jak również za wybór hasła do Hurtowni. Klient jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Arka Chemia, o każdym przypadku naruszenia jego praw do Konta przez osoby trzecie, jak również o znanym mu przypadku naruszenia zasad określonych w Regulaminie przez osoby trzecie.
 5. W przypadku skorzystania przez zarejestrowanego Klienta z opcji „Zapamiętaj mnie” dostęp do Konta z tego urządzenia końcowego, z którego korzystał Klient w momencie wybrania tej opcji, zapewniany jest z pominięciem każdorazowej konieczności logowania się w Hurtowni przez czas ważności pliku cookie umieszczonego przez danego Klienta.
 6. Po pomyślnym zakończeniu rejestracji Klient otrzyma na adres e-mail podany w toku rejestracji Konta e-mail z informacją o zakończeniu rejestracji.


VI. Zamówienia

 1. Na niniejszej platformie internetowej można dokonywać zakupu Towarów tylko pełnymi kartonami. Klient może dodać do koszyka tylko wielokrotność liczby sztuk znajdujących się w jednym kartonie. Pod zdjęciem produktu podana jest liczba sztuk znajdująca się w kartonie.
 2. Pod zdjęciem produktu podawana jest cena za jedną sztukę, a nie za cały karton.
 3. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka. Dopiero po złożeniu Zamówienia przez Klienta, Arka Chemia potwierdzi czy zamówione przez Klienta ilości znajdują się w magazynie.
 4. Stany magazynowe nie są aktualizowane codziennie dlatego mogą wystąpić braki produktów. Jeżeli wystąpią braki i przez to zamówienie nie będzie spełniać minimum logistycznego do bezpłatne dostawy, Klient:

  a) musi domówić Towary aby uzyskać bezpłatną dostawę
  b) nie zwiększa zamówienia i wtedy doliczane są koszty dostawy
  c) ma prawo do odstąpienia od zamówienia.

  Akceptacja oferty Klienta, czyli Zamówienie, następuje poprzez wysłanie maila lub kontakt telefoniczny ze strony Arka Chemia w, którym zostanie potwierdzony proces realizacji Zamówienia.
 5. Brak potwierdzenia realizacji Zamówienia oznacza, że nie zostało ono przyjęte co może wynikać z błędów technicznych, dlatego w takim przypadku Klient powinien skontaktować się telefonicznie z Arką Chemia.
 6. Klientowi po realizacji zamówienia wystawiana jest faktura VAT. Klient upoważnia Arka Chemia do wystawiania faktur VAT bez podpisu odbiorcy.
 7. Klient do momentu wysłania Zamówienia przez Arka Chemia ma prawo do jego modyfikacji.
 8. Arka Chemia jest upoważniona do wstrzymania realizacji Zamówienia w przypadku: wcześniejszej nieuzasadnionej odmowy odbioru towaru lub naruszenia któregokolwiek z postanowień Regulaminu przez Klienta. O powyższym fakcie Klient zostanie powiadomiony mailowo bądź telefonicznie.
 9. Kupujący jest informowany telefonicznie bądź mailowo o braku wybranego przez siebie produktu i związanym z tym wydłużonym czasem realizacji Zamówienia. W takim wypadku Klient może: wyrazić zgodę na wydłużenie czasu niezbędnego do skompletowania całego Zamówienia; wyrazić zgodę na wysłanie Zamówienia bez brakujących Towarów lub wyrazić zgodę na wysłanie zamiennika.
 10. Klient może wycofać się ze złożonego Zamówienia w całości bez żadnych konsekwencji finansowych i prawnych do momentu wysyłki Zamówienia przez Arka Chemia. W przypadku gdy Klient zrezygnuje z Zamówienia które zostało już wysłane, zostanie obciążony kosztami transportu nawet jeśli dostawa do Klienta miała być realizowana bezpłatnie.
 11. Klient dokonuje płatności za zakupy dokonane w Hurtowni w sposób określony w procesie akceptacji zamówienia. Możliwe są następujące sposoby dokonania płatności:
  1. przedpłata na konto bankowe
  2. płatność podczas odbioru towaru
  3. płatność przelewem online
  4. płatność przelewem z odroczonym terminem płatności (dla klientów biznesowych stale współpracujących z Arka Chemia).
 12. W zależności od sytuacji pandemii koronawirusa zastrzegamy sobie możliwość czasowego wstrzymania form płatności "kontaktowych".

VII. Dostawa

 1. Termin realizacji Zamówień towarów nie ujętych w ofercie katalogowej lub ofercie produktów ustalany jest indywidualnie.
 2. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
 3. Co do zasady zamówienia realizowane są w ciągu 5 dni roboczych, licząc od momentu potwierdzenia Zamówienia przez Arka Chemia, w dni robocze z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w godzinach 9-16.
 4. Towar zamówiony na specjalną prośbę Klienta nie podlega zwrotowi.
 5. W przypadku uszkodzenia Towaru podczas transportu, Klient zobowiązany jest sporządzić protokół szkodowy.
 6. Po wydaniu Towaru przez przewoźnika Klient powinien od razu sprawdzić, czy Towar nie posiada uszkodzeń mechanicznych powstałych w transporcie oraz czy wydany Towar jest zgodny z Zamówieniem.
 7. Koszt dostawy określony jest każdorazowo w procesie składania Zamówienia.
 8. Dostawa realizowana jest przez firmy kurierskie.
 9. Arka Chemia nie realizuje zamówień w dni świąteczne ustawowo wolne od pracy. Arka Chemia zastrzega sobie możliwość wyznaczenia dodatkowych dni zamknięcia Hurtowni, wtedy zamówienia nie są realizowane. W takich sytuacjach Klient będzie informowany o możliwym wydłużonym czasie realizacji Zamówienia.

VIII. Zwroty i Reklamacje

 1. Obowiązkiem sprzedawcy jest dostarczenie Klientowi zamówionego towaru wolnego od wad.
 2. W razie niezgodności towaru z umową, kupujący ma prawo żądać wymiany towaru bądź obniżenia jego ceny albo odstąpienia od umowy. W celu dokonania reklamacji należy skontaktować się telefonicznie lub mailowo z Arka Chemia.
 3. W razie niezgodności dostawy ze złożonym zamówieniem, Klient powinien powiadomić o tym dostawcę i odmówić przyjęcia produktów, których nie zamawiał.
 4. Zgłoszona reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od jej przekazania do Arka Chemia. O jej wyniku Klient zostanie poinformowany mailowo bądź telefonicznie. Brak odpowiedzi we wskazanym terminie zostanie uznany za pozytywne rozpatrzenie reklamacji.
 5. Arka Chemia zwraca Klientowi należność za odesłany lub reklamowany towar w ciągu 7 dni, licząc od dnia pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, na konto wskazane przez Klienta.
 6. Arka Chemia nie przyjmuje żadnych zwrotów przesyłanych za pobraniem.
 7. Koszty zwrotu towaru do magazynu Arka Chemia ponosi Klient.

IX. Postanowienia końcowe

 1. Arka Chemia nie ponosi odpowiedzialności za utrudnienia doręczenia przesyłki leżące po stronie Klienta. W przypadku nie odebrania Towaru wysłanego firmą kurierską, Arka Chemia może obciążyć Klienta kosztami przechowywania nieodebranego Towaru oraz kosztami transportu nawet jeżeli dostawa miała być realizowana bezpłatnie.
 2. Odpowiedzialność za działania pracownika firmy kurierskiej przy doręczeniu przez niego Zamówienia ponosi firma kurierska.
 3. Arka Chemia nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie wiadomości przesłanej na wskazany przez Klienta adres email, co może być spowodowane blokowaniem lub usuwaniem e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta lub blokowaniem przez administratorów serwerów pocztowych lub inną awarię.
 4. Po dostarczeniu Towarów Klientowi, Arka Chemia, zastrzega sobie możliwość zbadania opinii Klienta o przeprowadzonej transakcji poprzez przesłanie Klientowi na wskazany w zamówieniu adres e-mail zaproszenia do wypełnienia ankiety (Klient nie jest zobowiązany do wypełnienia jej) albo poprzez kontakt telefoniczny.
 5. O każdej zmianie Regulaminu zarejestrowany Klient zostanie poinformowany drogą mailową.
 6. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie z upływem 14 dni od dnia wysłania informacji o zmianie Regulaminu do zarejestrowanych Klientów.
 7. Do zamówień złożonych i niezrealizowanych przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu, stosuje się postanowienia Regulaminu obowiązującego w chwili złożenia zamówienia.
 8. W przypadku jakiejkolwiek zmiany Regulaminu zarejestrowani Klienci mają prawo w terminie 14 dni od dnia powiadomienia ich o zmianie Regulaminu zrezygnować ze świadczonych usług.
 9. Spory rozpatrywane są przez właściwy polski sąd powszechny określony według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 43 poz. 296 ze zm.).
 10. Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Klientem a Arka Chemia, której przedmiotem są usługi świadczone przez Arka Chemia na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie.
 11. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych zamówienia, regulaminu następuje przez platformę www.hurtchemiczny.com.pl
 12. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 

X. Dane Osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Klienta przekazanych przy rejestracji konta lub złożeniu zamówienia (w tym: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres dostawy) jest Arka Chemia Mamiedow Ejnułłach z siedzibą w Błoniu 05-870, ul. Traugutta 2.
 2. Dane osobowe podane przy zakładaniu konta przetwarzane będą w celach:
 1. realizacji i obsługi zamówień na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który wskazuje, że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest Klient, którego dane dotyczą,
 2. podjęcia działań na żądanie Klienta, którego dane dotyczą, przed zawarciem umowy,
 3. statystycznych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.
 1. W przypadku wyrażenia zgód na marketing dane są przetwarzane również w celach marketingowych (podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO czyli zgoda Klienta).
 2. Odbiorcą danych osobowych będą podmioty współpracujące z Administratorem, które wspierają go w codziennej działalności świadcząc usługi administracyjne, marketingowe, informatyczne oraz dostawcy zamówień złożonych w sklepie internetowym.
 3. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
 4. Dane osobowe podane w celu realizacji i obsługi zamówienia będą przechowywane przez okres:
  1. w przypadku założenia konta w sklepie internetowym - w systemie informatycznym obsługującym sklep przez 3 lata od daty ostatniej aktywności oraz upływu okresów przedawnień roszczeń wynikających ze zrealizowanych zamówień
  2. w przypadku usunięcia konta wszystkie dane zostaną usunięte, za wyjątkiem danych niezbędnych do procesu reklamacji i obsługi ewentualnych roszczeń, które będą przechowywane do czasu upływu okresów przedawnienia roszczeń wynikających ze zrealizowanych zamówień,
  3. dane przetwarzane w celach marketingowych - do czasu wycofania zgód lub do czasu wniesienia sprzeciwu wobec ich wykorzystywania.
 5. Klientowi przysługuje prawo do:
  1. żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
  2. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie; nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
  3. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie (00-193), Stawki 2.
 6. Podanie danych jest dobrowolne i jednocześnie jest warunkiem zawarcia umowy niezbędnym do jej realizacji. Po zakończeniu przetwarzania danych osobowych w pierwotnym celu, dane nie będą dalej przetwarzane.

Przejdź do strony głównej
Wszystkie prawa zastrzeżone - ARKA CHEMIA 2022
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl